Saglasnost je data i na Rješenje federalnog ministra o imenovanju novog Upravnog odbora ovog zavoda u sastavu Mirjana Mihalj (predsjednica), Avdulah Kovačević, Jasmina Kujan, Sulejman Haljevac i Amir Altunbabić (članovi), na period od četiri godine.

Federalna vlada je Nadzornom odboru BH Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješenje Jasmina Salkića s pozicije vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, te za  imenovanje Mihajla Krmpotića za vršioca ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Vlada je Skupštini BH Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Prethodna saglasnost je data i za imenovanje Armina Zulkića, Amre Salihović, Ferida Buče, Edina Dilberovića i Asmira Mujanovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada je donijela potrebne akte za poništavanje ranije raspisanog, te za raspisivanje novog javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde, uime državnog kapitala.

Potrebni akti su deneseni i za pokretanje procedure raspisivanja javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog zavoda za geologiju, saopćila je Vlada FBiH.