Federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević kaže da očekuje, kao i borci, da se već narednog mjeseca na sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH nađe Prijedlog zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja. Donošenjem ovog zakona smanjit će se broj boračkih udruženja kojih je sada oko 1.600, a za čiji rad se na godišnjem nivou izdvaja oko 12 miliona KM. Sa ovim zakonom će se značajnije pooštriti kriteriji za osnivanje udruženja.

- Nakon što je donesen Zakon o pravima demobilisanih boraca, neophodno je donijeti i zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja. U Zastupničkom domu Parlamenta FBiH zakon je usvojen i sada treba da se razmatra i usvoji u Domu naroda FBiH. Krajem augusta ćemo imati sastanak sa predstavnicima boračkih organizacija, a jedna od tema će biti obilazak zastupnika Doma naroda Parlamenta FBiH da ih zamolimo da u septembru stave zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja u proceduru - kazao je Bukvarević.

Naglašava kako je veoma važno da se i ova oblast uredi.

- Suština ovog zakona je da imamo reprezentativna udruženja. Uvjet da jedno udruženje može biti reprezentativno jeste da ono predstavlja 55 posto te kategorije. Na taj način bismo mogli smanjiti broj udruženja. Ne možemo mi ukinuti nijedno udruženje jer oni su registrirani po Zakonu o udruženjima građana, ali želimo da dođemo do udruženja koja će istinski predstavljati borce. Sa kojima će Federalno ministarstvo za boračka pitanja, Vlada FBiH i kantonalna ministarstva, ubuduće pregovarati, razgovarati. Dakle, čiji će predstavnici biti u komisijama za izradu zakona, prijedloga - pojašnjava Bukvarević.

Dodaje kako je cilj da svaka boračka kategorija ima po jedno, ali reprezentativno udruženje.

Podsjećamo, udruženja će imati obavezu redovnih održavanja skupština, podnošenje izvještaja o radu, utrošku sredstava, resornim ministarstvima, sve u skladu sa zakonom. Do sada je bio šarolik pristup obavezama. Naime, bilo je boračkih organizacija koje su bile u interesu boraca, ali je bilo i onih organizacija koje su bile samo u funkciji predstavnika tih boračkih organizacija. Dakle, bilo je onih koji nisu dostavljali izvještaje.