Šta se do gađalo oko Društva EYOF na današnjoj sjednici upoznati su i vijećnici Gradskog vijeća Sarajeva, a u informaciji o prestanku rada Društva EYOF se navodi da je nakon otvaranja likvidacionog postupka utvrđeno da su četiri povjerioca prijavila svoja potraživanja.

To su Centrotrans-Eurolines Sarajevo, koji potražuje - 16.976,70 KM na ime usluga  prijevoza,  Proevent  Sarajevo - 39.944,80 KM  na  ime  usluga  tehničke  podrške,   Hoteli   Ilidža  Sarajevo -  242.874,20  KM  na  ime hotelskih   usluga  i Ministrastvo  finansija - Porezna uprava  Republike Srpske - Istočno  Sarajevo iznos od 142.660,37 KM na ime poreza  i doprinosa.

Likvidacioni  upravnik  Radislav Bratić iz Pala u cijelosti je priznao potraživanja povjerioca Proevent i Ministrastva finansija - Porezna uprava   RS - Istočno  Sarajevo kao  osnovana, dok je u cijelosti osporio potraživanja Centrotrans-Eurolinesa i Hotela Ilidža navodeći da za to nema "adekvatnog  pravnog  osnova i prateće  dokumentacije (ugovori   i narudžbenice)".

U odnosu  na potraživanje  Ministrastva  finansija - Porezna uprava RS - Istočno Sarajevo, Pravobranilaštvo Grada Sarajeva je skrenulo pažnju likvidacionom upravniku i postupajućem sudiji da je prilikom podnošenja Prijedloga za otvaranje likvidacionog postupka Ministrastvo finansija - Porezna uprava RS - Istočno  Sarajevo izdalo Uvjerenje 09.09.2019. godine kojim se potvrđuje da je Društvo EYOF 2019 prijavilo i izmirilo sve dospjele poreze i sporedna porezna davanja kao i ostale naknade iz nadležnosti porezne uprave zaključno sa 09.09.2019. godine. Likvidacioni  upravnik nije usvojio prigovor Pravobranilaštva Grada  Sarajeva te je ostao kod priznanja potraživanja Porezne uprave RS - Istočno  Sarajevo. Pravobranilaštvo Grada  Sarajeva EYOF 2019 podnijelo je žalbu protiv Rješenja Porezne uprave RS - Istočno Sarajevo o kojoj odlučuje Ministarstvo finansija Republike Srpske u Banjoj Luci.

U  toku  postupka Pravobranilaštvo  Grada Sarajeva je ukazalo likvidacionom  upravniku i postupajućem sudiji da nije obračunato i utvrđeno potraživanje koje EYOF ima prema Ministarstvu finansija RS-a na osnovu Zaključka Vlade RS-a od 27.12.2018. godine po kojem je  trebalo biti osigurano 1,5 miliona maraka, a isplaćeno je samo 500 hiljada maraka, tako da EYOF potražuje od Ministarstva finansija RS-a jedan milion maraka.

Likvidacioni upravnik je ostao kod  svog popisa imovine EYOF 2019. na dan 01.10.2019. godine prema kojem knjigovodstvena vrijednost  iznosi  138.576,83 KM, te u vezi  s tim kod svog prijedloga za otvaranje stečajnog postupka budući da vrijednost imovine EYOF-a nije dovoljna  za namirenje priznatih potraživanja povjerioca Proevent i Ministrastva finansija - Porezna uprava Republike Srpske - Istočno Sarajevo.

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu je na prijedlog upravnika Rješenjem od 02.12.2019. godine obustavio likvidacioni postupak te istovremeno Rješenjem od 05.12.2019. godine otvorio postupak stečaja, te imenovao ponovo stečajnog upravnika Radoslava Bratića iz Pala.

Pravobranilaštvo Grada Sarajeva će u toku stečajnog postupka ponovo insistirati na osporavanju potraživanja Porezne uprave RS - Istočno Sarajevo u iznosu od 142.660,37 KM utvrđenih Rješenjem od 05.11.2019.  godine budući da je isti organ svojim Uvjerenjem od 09.09.2019.  godine utvrdio da EYOF 2019 d.o.o. nema dugovanja. Jasno je da od odluke Ministarstvu finansija Republike Srpske po izjavljenoj žalbi ovisi pitanje osnovanosti ili neosnovanosti potraživanja Ministarstva finansija - Porezna  uprave RS - Istočno Sarajevo u iznosu od 142.660,37 KM utvrđenih Rješenjem od 05.11.2019. godine.

Pravobranilaštvo  Grada Sarajeva će u toku stečajnog postupka zahtijevati od stečajnog upravnika, postupajućeg sudije i stečajnih povjerilaca da poduzmu sve radnje uključujuci podnošenje tužbi i vođenje parničnog postupka radi naplate potraživanja  Društva EYOF u iznosu od jedan milion maraka od Vlade RS-a i eventualno od Olimpijskog centra Jahorina.