Toplane Sarajevo na svom sistemu centralnog zagrijavanja u Kantonu Sarajevo imaju 53,5 hiljada korisnika.  Bez obzira što naplata Preduzeća od 1996. godine pa do danas procentualno iznosi više 90 posto, ukupna potraživanja KJKP Toplana od 1996. do 2018. godine od korisnika stambenog prostora iznose 80 miliona, a od korisnika poslovnog prostora 10 miliona maraka.

Zbog neplaćanja isključeno je 1.200 potrošača, a još 1.200 na lični zahtjev isključilo grijanje.

Naplata potraživanja od korisnika centralnog grijanja predstavlja jedan od prioriteta u poslovanju Toplana i crpe se sve raspoložive mogućnosti naplate centralnog grijanja, kazao nam je Ženja Ljubuškić, glasnogovornik Toplana.

Protiv korisnika koji svoju obavezu plaćanja ispostavljanih računa za isporučenu toplotnu energiju ne izmire dobrovoljno, nadležnom sudu se redovno podnose prijedlozi za izvršenje, kako ne bi došlo do zastare, a u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku.

Na sudu 165 hiljada prijedloga

-Na Općinskom sudu u Sarajevu trenutno je aktivno 165 hiljada prijedloga za izvršenje naplate protiv korisnika koji duguju. Ovo nije broj korisnika protiv kojih je podnesen prijedlog za izvršenje, već broj prijedloga za izvšenje koji su aktivni na sudu, jer je protiv pojedinih korisnika koji duži period nisu izmiravili svoje obaveze prema Toplanama podnjeto više prijedloga za izvršenje – pojašnjava naš sagovornik.

Pored redovnih aktivnosti na naplati koje se poduzimaju u okviru važećih zakonskih propisa, a koje se odnose na slanje opomena pred utuženje, slanje tužbi i opomena pred isključenje sa sistema centralnog zagrijavanja, pa i isključenje korisnika sa sistema centralnog zagrijavanja, s ciljem poboljšanja  naplate potraživanja Toplane provode i aktivnosti na provjeri korisnika stambenih prostora sa dugom ostvarivanjem neposrednog kontakta na terenu i pozivanju korisnika stambenih prostora sa dugom.

Praćenjem naplate preduzeće odmah reaguje prema Sudu i povlači predmete, traži od  nadležnog Suda objedinjavanje predmeta i vođenje jednog postupka, urgira kod Suda radi prioritetnijeg rješavanja predmeta, odnosno  urgira za izvršenje prijedloga sa većim iznosom duga.

Preduzeće  kontinuirano poduzima aktivnosti na naplati duga, kako samostalno, tako i u saradnji sa svim nadležnim institucijama.

Preduslovi koje je neophodno stvoriti za poboljšanje naplate podrazumijevaju i provođenje mjera za čiju je realizaciju potreban angažman institucija izvan Toplana kao što su izmjene postojećih propisa i procedura koje definišu rad sudova po pitanju naplate komunalnih usluga.

Donošenje novih propisa o naplati komunalnih usluga, formiranje tačne i jedinstvene baze podataka korisnika stambenog fonda Kantona Sarajevo, koja će biti dostupna svim javnim preduzećima, izmirenje obaveza za deložirane korisnike, jačanje socijalnih fondova, poduzimanje permanentnih aktivnosti institucija sistema, uključujući i Toplane, na razvijanju svijesti korisnika o značaju i prednostima sistema centralnog zagrijavanja za Kanton Sarajevo i same korisnike.

Toplane će i u narednom periodu nastaviti ulagati maksimalne napore na provođenju aktivnosti na naplati potraživanja iz svoje nadležnosti, insistirati za provođenje mjera  za čiju je  realizaciju potreban angažman institucija izvan Toplana, te implementacijom Akcionog plana na naplati potraživanja poduzeti sve mjere s ciljem pružanja kvalitetne  usluge korisnicima centralnog grijanja na području Kantona Sarajevo.

Zašto Toplane duguju Sarajevogasu

Ukupna dugovanja Toplana Sarajevogasu iznose 88 miliona maraka. Dug je napravljen zaključno sa 31. decembrom 2015. godine.

-Zagrijavanje se  vrši putem tople vode  koja se zagrijava prirodnim gasom.Kako gas učestvuje u ukupnim troškovima preduzeća do 65 posto, logično je da svako povećanje cijene gasa iziskuje istovremenu korekciju cijene centralnog grijanja.

Iako su se cijene gasa kao osnovnog energenta,u prethodnom periodu  konstantno povećavale više puta, Vlada Kantona Sarajevo nije odobravala promjenu tj.  povećanje cijene centralnog grijanja od decembra 2007. godine do oktobra 2015. godine.

Svako neodobravanje cijene centralnog grijanja nakon povećanja cijene prirodnog gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije, što je bio slučaj do oktobra 2015.godine, je stvarao gubitak u poslovanju koji je osnivač i vlasnik Kanton Sarajevo, u skladu sa Zakonom o komunalnoj djelatnosti KS trebao da pokrije iz budžeta.

Kako se cijena centralnog grijanja u navedenom periodu nije korigovala  shodno cijeni gasa, a ni gubici se u skladu sa Zakonom o komunalnoj djelatnosti nisu u potpunosti pokrivali, to  preduzeće u tom periodu nije bilo u mogučnosti da u cjelosti izmiruje obaveze prema dobavljaču KJKP Sarajevogasu.

Dakle, tadašnja cijena centralnog grijanja nije mogla da pokrije troškove poslovanja koji su konstantno rasli zbog rasta cijene prirodnog gasa do oktobra 2015. godine. Po svim ekonomskim principima grijanje je trebalo da poskupi, ako poskupi gas, struja, voda – ističe Ljubuškić.

Već treću godinu uzastopno KJKP Toplane Sarajevo, uz adekvatnu cijenu centralnog grijanja koja je usklađena sa cijenom prirodnog gasa, te adekvatan Tarifni sistem uspijevaju izmirivati sve tekuće obaveze za isporučeni prirodni gas, kao i dio obaveza iz ranijeg perioda. U Ugovoru koji su potpisale Toplane i Sarajevogas naznačeno je da će se 88 miliona maraka duga vraćati u narednih 70 godina.