Prva tačka dnevnog reda bio je prenos glasačkih uloga na Ismira Mirvića i Vincenta Tana.

Kao druga tačka dnevnog reda bilo je definisanje novog Upravnog odbora, kojeg će činiti Ismir Mirvić kao predsjednik, te Hajrudin Kapetanović i Jasmina Suljović. 

Imenovan je i novi Nadzorni odbor kojeg će činiti Jalil Rasheed kao predsjednik, te Merisa Peco-Čukurija i Adrian Cottman.