- Hemijskom analizom uzorka pošiljke izuzetog pri redovnoj kontroli federalne sanitarne inspekcije u prekograničnom prometu roba, utvrđena je nedozvoljena količina kadmija koja premašuje vrijednosti definirane odredbama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminata u hrani.

Shodno tome, uvoz pošiljke vrijednosti približno 46.000KM je zabranjen i naloženo je njeno vraćanje pošiljaocu - saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Kadmij je teški metal. Između ostalog, kadmij se apsorbira u tlu iz kojega ga uzimaju biljke te tako, preko konzumacije hrane direktno ili preko životinja, ulazi u
hranidbeni lanac.