Vijeće ministara

EU sa 71,2 miliona eura podržao državni program aktivnosti za BiH

Objavljeno: 05.08.2019. u 15:17

Smanjen je broj nezaposlenih u BiH, koji je prosječno iznosio 451.700 osoba, odnosno 7,7 posto manje u odnosu na prethodnu godinu

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH.

Sporazumom se definira okvir za finansiranje Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu, čiji ukupni procijenjeni troškovi iznose 72.185.445 eura, od čega je maksimalni doprinos Evropske unije 71.282.832 eura, a ostatak od 902.614 eura će biti osigurano iz budžeta institucija BiH.

Programom se daje podrška ekonomskom, socijalnom i teritorijalnom razvoju te političkim reformama i progresivnom usklađivanju ovih oblasti sa aquisom.  Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina, a period operativne provedbe je šest godina od stupanja na snagu, dok će pojedinačni ugovori i sporazumi za njegovo provođenje biti zaključeni u roku tri godine. 

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen direktor Direkcije za evropske integracije, saopćilo je Vijeće ministara BiH.

Podržan nacrt razvojno-investicionog programa do 2022.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Nacrt programa javnih investicija/razvojno-investicionog programa institucija BiH za period 2020-2022.

Nakon što institucije BiH ažuriraju podatke o projektima u skladu sa nastalim promjenama, kao i promjenama nastalim u procesu pripreme Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Vijeću ministara BiH na usvajanje Prijedlog programa javnih investicija/razvojno-investicionog programa institucija BiH.        

Nacrt programa sadrži podatke o ukupno 244 projekta u ukupnoj vrijednosti 3 milijarde i 761,19 miliona KM, od čega se 3,4 milijarde KM odnose na ulaganja u kapitalne projekte. Vrijednost projekata koji direktno doprinose socioekonomskom razvoju iznosi 2,7 milijardi KM.

Trenutno se provede projekti vrijedni milijardu i 189,02 miliona KM koji se finansiraju iz domaćih sredstava, putem budžeta, granta i vlastitih sredstava i iz inosredstava (zajmova i grantova).         

Univerzitetima i naučnim institucijama omogućiti saradnju sa CERN-om

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora za zaključivanje Sporazuma o međunarodnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti fizike visokih energija između Bosne i Hercegovine i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN).

Na ovaj način omogućit će se univerzitetima i drugim naučnim institucijama u Bosni i Hercegovini direktno potpisivanje protokola i programa saradnje sa CERN-om u oblasti fizike visokih energija. Praktično se omogućava pružanje podrške istraživačkim projektima CERN-a za koje naučni instituti i univerziteti iz BiH imaju posebnu stručnost, uključujući područje eksperimentalne i teorijske fizike, ubrzanja te detektora. Naučnici, inženjeri i studenti iz Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju kriterije za prijavu mogu se prijaviti za pohađanje različitih škola CERN-a te ljetni studentski program.   

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar civilnih poslova.

BiH I UK jačaju saradnju u međunarodnom cestovnom prometu

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom cestovnom prijevozu, čime se stvaraju pravne pretpostavke za uređenje ove oblasti u skladu s međunarodnim standardima.

Sporazum uređuje pitanja međunarodnog prijevoza putnika i roba između teritorija ugovornih strana ili u tranzitu preko njihovih teritorija, kao i prijevoz roba između teritorije jedne ugovorne strane i treće zemlje sa vozilima registrovanim na teritoriji druge ugovorne strane.

Nacrt osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen  ministar komunikacija i prometa.

Efikasniji sistem finansiranja projekata od javnog interesa udruženja

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Pravilnik o kriterijima za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije.

Na ovaj način se u institucijama BiH uspostavlja jednoobrazan, transparentan i efikasan  sistem finansiranja, sufinansiranja, praćenja i procjene učinaka grant projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije.

Pravilnik otklanja nedostatke u procesu upravljanja grantova u institucijama BiH, u skladu sa preporukama Ureda za reviziju institucija BiH. Istovremeno, između ostalog, propisuje da se finansiranje  i sufinansiranje projekata udruženja  i fondacija zasniva na principima planiranja i na osnovu javnog poziva te jednakog tretmana podnosilaca prijava na javni poziv.

Ekonomski rast viši od tri posto

Vijeće ministara BiH usvojilo je dokument Ekonomski trendovi – izvještaj za 2018. godinu u kojem se navodi da je BiH u navedenom periodu ostvarila ekonomski rast viši od tri posto, što je na nivou rasta od prethodne godine.

Ekonomski rast ostvaren je zahvaljujući povećanju u okviru svih kategorija BDP-a, kaže se u dokumentu koji je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje BiH.

Najznačajniji doprinos ostvaren je u segmentu privatne potrošnje, a pozitivan doprinos ekonomskom rastu ostvaren je u i domenu investicija u kojem je registrovan rast od 7,3 posto. S druge strane, prema preliminarnim podacima, došlo je do ujednačavanja stopa izvoza i uvoza te je doprinos vanjske trgovine u ekonomskom rastu bio znatno skromniji u odnosu na prethodnu godinu.

Fizički obim industrijske proizvodnje povećan je 1,6 posto u odnosu na prethodnu godinu, a najznačajniji doprinos rastu ostvaren je u okviru sektora za proizvodnju električne energije.

Smanjen je broj nezaposlenih u BiH, koji je  prosječno iznosio 451.700 osoba, odnosno 7,7 posto manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prosječna neto plata u 2018. godini iznosila je 879 KM, uz nominalnu stopu rasta od 3,3 posto u odnosu na 2017. godinu. Prosječna penzija iznosila je 382 KM, s nominalnom stopom rasta od 5,9 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Osnovne karakteristike fiskalnog sektora u BiH u 2018. godini su rast ukupnih poreskih prihoda, kao i prihoda od doprinosa, ali i smanjenje javne zaduženosti. U 2018. godini BiH je ukupno prikupila oko 15,2 milijarde KM javnih prihoda po osnovu indirektnih i direktnih poreza, doprinosa i drugih prihoda, što je 7,3 posto  više u odnosu na prethodnu godinu. Također, ukupna javna zaduženost je smanjena za 2,1 posto  u poređenju sa 2017. godinom i iznosila je 11,1 milijardi KM, od čega 8,2 milijarde KM čini vanjski javni dug.

Finansiranje projekata iz programa javnih investicija

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o utrošku sredstava u 2018. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2018-2020. godine, koja će biti objavljena na internetskoj stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.

Informacija daje pregled zbirne realizacije finansijskih sredstava u 2018. godini za 118 projekta u implementaciji koji su planirani u prošloj godini, ukupne vrijednosti milijardu i 141,46 miliona KM.

U prošloj godini završena su 33 projekta, dok je nastavljena implementacija 85 projekata u vrijednosti oko milijardu KM. Istovremeno, 27 projekata je iz statusa "kandidovani" prešlo u fazu implementacije, uz pet naknadno prijavljenih projekata, koji su završeni u prošloj godini.      

U Program javnih investicija u periodu 2018-2020. godina uključen je 251 projekt, ukupne vrijednosti milijardu i 992,52 miliona KM, od čega se milijardu i 309,51 miliona odnosi na  154 projekta u realizaciji, a 683,01 miliona KM na 97 kandidovanih projekata.   

Usvojen plan o smjernicama politika tržišta rada

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu,  koji je pripremila Agencija za rad i zapošljavanje BiH u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Dokument predstavlja smjernice politika tržišta rada i aktivnih mjera zapošljavanja koje su planirale nadležne institucije u oblasti zapošljavanja u 2019. godini, u cilju poboljšanja kvaliteta i povećanja konkurentnosti ponude na tržištu rada, podsticanja potražnje za radnom snagom.   

Prema usvojenom planu u 2019. godini planirane su, između ostalih, aktivnosti za jačanje posredničke uloge zavoda i službi za zapošljavanje, nastavak provođenja reformi i povećanje efikasnosti tržišta rada. To podrazumijeva fokusiranje na mjere aktivne politike i usluge koje su usmjerene na skraćivanje perioda nezaposlenosti te kontinuirano podizanje konkurentnosti i zapošljavanja osoba sa evidencije nezaposlenih, uz pružanje podrške poslodavcima. Ovim programskim aktivnostima želi se doprinijeti rastu broja zaposlenih u BiH.

Usvojen izvještaj o stanju u oblasti sigurnosti hrane

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o stanju u oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, koji je pripremila Agencija za sigurnost hrane BiH, te donijelo  više zaključaka u cilju nastavka praćenja i jačanja kontrole u ovoj oblasti.

Prema Izvještaju, ukupno je u prošloj godini obrađen 85.601 uzorak hrane, od čega je neodgovarajućih uzoraka bilo 4.007 ili 4,68 posto.

Na mikrobiološke parametre ukupno je u 2018. godini ispitivano 66.035 uzoraka hrane, među kojima njih 794 ili 1,20 posto nije bilo u skladu sa važećim propisima, najviše iz kategorija meso i proizvodi od mesa stoke, peradi i divljači te iz šećera.

U  BiH je 2018. godine registrovano ukupno 820 slučajeva obolijevanja, gdje je hrana potvrđena kao uzrok/put prijenosa. Najčešći uzrok obolijevanja su bile Solmonellosis i Toxiinfection/ Intoxication alimentaris.

U prošloj godini analizirano je 14.788 uzoraka vode za piće, pri čemu je utvrđeno da 3.108 uzoraka ili 21,02 posto nije bilo u skladu sa važećim propisima. Također je urađeno 10.795 laboratorijskih analiza vode za piće na mikrobiološke parametre, od čega 2.224 analize nisu bile u skladu sa važećim propisima u BiH. Najveći broj, i to 57,6 posto neodgovarajućih uzoraka vode za piće je bio iz individualnog vodosnabdijevanja (bunari, čatrnje, cisterne, pumpe), dok je procenat neodgovarajućih uzoraka iz javnih vodovoda iznosio 13.3 posto.

Realiziranoo 85 posto zaključaka VMBiH

Ministarstva BiH, institucije i tijela Vijeća ministara  BiH realizirali su 156 od ukupno donesena 183 zaključka ili 85 posto, a 26 zaključaka nije realizirano. Navodi se ovo u Pregledu realizacije zaključaka Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH donesenih u periodu od 1. januara do 31. marta 2019. godine, kojim su obuhvaćene 24 institucije.

Zadužena su ministarstva i druge institucije da analiziraju svoje dosadašnje aktivnosti u vezi s realizacijom zaključaka te da za sve zaključke koji su ostali nerealizirani jasno  preciziraju razloge njihovog nerealiziranja, i o tome u roku 30 dana informiraju Vijeće ministara BiH.

Zaključeno je da i ubuduće realizacija zaključaka Vijeća ministara treba biti prioritet, saopćilo je Vijeće ministara BiH.

Izvor:   Faktor

Faktor pratite putem aplikacija za Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook i Twitter. Zabranjeno je prenošenje sadržaja bez odobrenja redakcije. Kontaktirajte nas na [email protected]

Vezani članci

Iz kategorije