Ekonomski fakultet u Sarajevu uputio je demant na tekst objavljen na portalu Faktor.ba u kojem su navedeni dijelovi finansijskog izvještaja Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu koji je uradio Ured za reviziju institucija FBiH.

U saopćenju Ekonomskog fakulteta ističe se da nisu tačni navodi o nezakonitostima pri sklapanju ugovora, a da je tačno da su se od kada Univerzitet postoji, ugovorima o djelu i autorskim honorarima plaćali profesori i istraživači.

- Tako se radi i danas i to je oduvijek bilo zakonima regulisano (Zakon o obligacionim odnosima FBiH, član 600). Dakle, ugovorima tog tipa se svugdje, pa tako i na fakultetima, regulišu povremeni i honorarni poslovi, odnosno oni koji ne spadaju u redovne aktivnosti. Ekonomski fakultet preko 70 posto svog godišnjeg prihoda ostvaruje na tržištu (a ostatak dobije iz budžeta). Tim prihodima se stimulira razvoj nastavnog i naučno-istraživačkog procesa. Nisu tačni navodi o nezakonitom kreditnom zaduženju Fakulteta. Postoji zakonito kreditno zaduženje iz ranijih godina – navodi se u saopćenju.

Iz Ureda za odnose s javnošću EFSA naglašavaju da je tekst zasnovan na tekstu nacrta Izvještaja o finansijskoj reviziji Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu (revizija Rektorata i šest fakulteta Univerziteta u Sarajevu), te da su iz konteksta naglašeni isključivo dijelovi koji se odnose na Ekonomski fakultet u Sarajevu.

Set argumenata

- Istovremeno, nije spomenuta činjenica da je Univerzitet u Sarajevu, zajedno sa svim fakultetima koji su bili predmet revizije, u zakonskom roku, na svaku navedenu stavku i primjedbu revizora, ponudio čitav set argumenata, objašnjenja i prateće dokumentacije, a na koje se Ured za reviziju, iako mu je to bila zakonska obaveza, nije očitovao. Konačna forma Izvještaja, treba pored inicijalnog teksta, sadržavati i odgovor Institucije koja je bila predmet revizije kao i preporuke za unaprjeđenje, a u skladu sa važećim Pravilnikom o reviziji institucija FBiH, što ovdje, očigledno, nije slučaj. Radi ispravnog informisanja javnosti, ovim putem ćemo u nastavku, iznijeti samo glavne argumente, koje smo dostavili Uredu za reviziju institucija FBiH kao primjedbe na Izvještaj o finansijskoj reviziji:

1. Nisu tačni navodi o nezakonito zaključenim ugovorima o djelu. Zaključeni ugovori o djelu sa nastavnicima i saradnicima Ekonomskog fakulteta u Sarajevu jesu u skladu sa odredbama Zakona o radu FBiH i Zakona o obligacionim odnosima, te Pravilnikom o radu Univerziteta u Sarajevu i Pravilnikom o radu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Radi pojašnjenja, svi poslovi koje uposlenik može obavljati su definisani ugovorom o angažmanu, dok je ugovorom o radu dat pregled redovnih poslova i zadataka (koji se odnose na plaću i vezani su za poslove koji su uređeni od strane našeg Osnivača - oni koji se pokrivaju djelomično iz budžeta). Svi ostali poslovi su vanredni poslovi, a naknade za njih su tretirane kroz ugovore o djelu ili autorske ugovore (u zavisnosti od vrste i karaketra posla). Predmet ugovora o djelu su vanredni poslovi i aktivnosti (to su poslovi povremenog karaktera sa ograničenim rokom trajanja koji se obavljaju van radnog vremena). U propisima na koje se revizori pozivaju nigdje ne postoji ograničenje da se ugovori o djelu sklapaju sa uposlenicima.

2. Nije tačno da se poslovi za koje su sklopljeni ovi ugovori se finansiraju iz budžeta (sredstva koje EFSA dobiva iz budžeta čine manje od 30% ukupnog prihoda Fakulteta), već svaki od ovih poslova ima posebne izvore i uslove finansiranja (najčešće po posebnim međunarodnim ugovorima). Dakle, tu se očigledno ne radi o istim poslovima (odnosno, o onima koji predstavljaju redovne nastavne i naučno-istraživačke aktivnosti a koje se regulišu ugovorom o radu i finansiraju iz budžeta). Ovakvo tumačenje je prije svega neadekvatno i neprimjereno, a ukazuje i na nepoznavanje karaktera rada obrazovne institucije (koja se po registraciji djelatnosti može baviti samo obrazovanjem i naučno-istraživačkim radom). Dakle, svi poslovi za koje su sklopljeni ugovori o djelu na EFSA zadovoljavaju zakonske zahtjeve i niti jedan nije sklopljen protivno bilo kojem od zakona na koji se revizori pozivaju.

3. Nije tačno da je navedeni iznos bruto ugovora o djelu dekana i četiri prodekana vezan za njihovu funkciju, kako se da zaključiti iz naslova datog teksta i onog koji slijedi. Suštinski se radi o poslovima vezanim za njihov angažman na komercijalnim programima i projektima, koji ne spadaju u njihovu redovnu dužnost dekana i prodekana (odnose se na poslovne i zadatke izvršene u 2016. i u 2017. godini).

Nisu tačni navodi o nezakonitom kreditnom zaduženju Fakulteta. Ekonomski fakultet u Sarajevu jeste kreditno zadužen, ali je kreditno zaduženje nastalo u 2016. godini (Nacrt Izvještaja se odnosi na reviziju 2017. godine). Zakon o visokom obrazovanju, na koji se poziva u Izvještaju Ureda za reviziju, donesen je u augustu 2017. godine. Jasno je da je u trenutku zaduživanja na snazi bio prethodni Zakon o visokom obrazovanju u kojem nigdje ne stoji bilo kakvo ograničenje nadležnosti dekana (u kontekstu kreditnog zaduživanja). Na osnovu donesene Odluke Vijeća Fakulteta o podizanju kredita, dekan je imao pravo da provede spomenuto kreditno zaduženje. Važno je naglasiti da i prema trenutno važećem Zakonu, fakulteti/akademije i naučnoistraživački instituti u sastavu Univerziteta, do okončanja procesa integracije Univerziteta, zadržavaju status pravne osobe na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom i statutom. Kako do integracije još uvijek nije došlo, najviše zahvaljujući neizvršavanju svojih obaveza od strane Ministarstva za obrazovanja, nauku i mlade KS i Ministarstva finansija KS, jasno je da dekan isključivo ima nadležnost i odgovornost kada je riječ o raspolaganu finansijskim sredstvima fakulteta.

5. Navodi da je kredit iskorišten za plate i tekuće ugovore nisu tačni. Dati kredit je namjenski iskorišten za izmirenja duga prema nastavnom osoblju i vanjskim saradnicima Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, a po neisplaćenim ugovorima za izvršene poslove na komercijalnim programima i projektima u prethodnim godinama (period od 3 godine i više). Da su data zaduženja bila legalna i obavezujuća za EFSA, u prilog govori činjenica da je prije podizanja kredita u par slučajeva izvršena prinudna isplata istih po odlukama suda, a po tužbama pojedinih nastavnika vezano za neisplaćene obaveze po datim ugovorima. Sud ne samo da je priznao kao legalne i legitimne date ugovore o djelu, nego je naložio i isplatu istih zajedno sa zateznim kamatama. Kako bi izbjegli da se to desi i sa preostalim dugom prema nastavnicima i saradnicima, donešena je Odluka na Vijeću o podizanju kredita. Rashodi po kamatama, a po datom kreditu, su pokrivene na način da su se nastavnici i saradnici odrekli dijela svojih naknada po navedenim ugovorima.

6. Nije tačno da je okvirni kredit podignut za povećanje plaća i da ne postoje ingerencije dekana vezano za isti. Pored obrazloženja pod tačkom 4, a koja važe i za ovo kreditno zaduženje, ističemo da se sredstva ovakvih kredita koriste godinama i to isključivo za prevazilaženje problema sa gotovinskim tokom, kako na EFSA tako i na većini ostalih fakulteta koji imaju nisko učešće budžetskih sredstava u ukupnim prihodima i nisku pokrivenost troškova istim. Zbog sezonskog načina prikupljanja sredstava na EFSA (uplate školarine u najvećem iznosu jednom godišnje, plaćanja školarine u ratama, isplata tranše krajem mjeseca za tekući pomjeranje rokova upisa), povremeno korištenje sredstava iz okvirnog kredita je jedini način da isplate plata u skladu sa pravilnikom bude redovna i u punom iznosu.

Poslovali pozitivno

Pored prethodnog, želimo naglasiti da je Ekonomski fakultet u Sarajevu poslovao pozitivno u posmatranoj godini. Pored toga, EFSA redovno servisira svoja kreditna zaduženja, kao i sve svoje tekuće obaveze. Visina boda (i plata nastavnika i saradnika na EFSA) su među najnižim na UNSA, a naknade po ugovorima dobivaju samo oni nastavnici koji se dodatno angažuju na komercijalnim programima i projektima, a pod uslovima iz plana finansiranja na datim projektima i programima. Naglašavamo da EFSA radi i djeluje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u svim sferama svog djelovanja, pa tako i u dijelu finansija.

Ovakav pristup i elaboriranje Izvještaja Ureda za reviziju, površno i neprimjereno tumačenje mišljenja revizora (iako postoje svi dokazi o legalnosti poslovanja) shvatamo kao još jedan u nizu pokušaja da se brend ovog fakulteta, i sve ono što on predstavlja i u ovoj zemlji i van nje, namjerno diskreditira i obezvrijedi – saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću EFSA.