Ured za reviziju institucija u FBIH izvršio je reviziju finansijskih izvještaja JU “Studentski centar“ Sarajevo za 2017. godinu i nakon pregledanih aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u izvještajima dao mišljenje sa rezervom.

U Izvještaju Ureda za reviziju navodi se da potraživanja starija od 12 mjeseci u iznosu od 236.869 KM nisu vrijednosno usklađena, odnosno ispravljena na teret rashoda, što je imalo za posljedicu da su rashodi u vrijednosti od 236.869 KM, podcijenjeni, a potraživanja i finansijski rezultat precijenjeni za navedeni iznos.

- Na dan bilansa nije vršena procjena umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme. Posljedica navedenog je da se knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme može značajno razlikovati od one koja bi se utvrdila prema zahtjevima Standarda – navodi se u izvještaju.

Ured za reviziju je skrenuo pažnju na slijedeće:

"Studentski centar je u 2016. godini poslovao s gubitkom 215.700 KM, a u 2017. godini sa dobiti 33.703 KM. Ukupne kratkoročne obaveze na dan 31.12.2017. godine iznosile su 8.643.971KM, od čega su obaveze prema dobavljačima 2.011.269 KM, a obaveze za poreze i doprinose po osnovu isplaćenih plata zaposlenicima 4.917.568 KM, dok je tekuća imovina na dan 31.12.2017. godine iznosila 1.949.758 KM. Trenutno je na snazi ograničena blokada transakcijskih računa Studentskog centra od strane Porezne uprave FBiH, vezano za neizmirene obaveze po osnovu doprinosa za PIO, zdravstvo,nezaposlenost i porez na dohodak za prethodne godine. Navedeno ukazuje na težak finansijski položaj Studentskog centra, što može uticati na postojanje značajne neizvjesnosti u vezi sposobnosti Studentskog centra da posluje po načelu vremenske neograničenosti poslovanja“.

Pojašnjava se da je Studentski centar duži niz godina isplaćivao plaće bez uplate pripadajućih poreza i doprinosa, te stoga obaveze za poreze i doprinose na dan 31.12.2017. godine iznose 4.917.568 KM, što nije u skladu sa Zakonom o doprinosima i Zakonom o porezu na dohodak.

- Od ukupno iskazanih obaveza za poreze i doprinose na dan 31.12.2017. godine dio od 132.493 KM odnosi se na decembar 2017. godine, a ostatak od 4.785.076 KM se odnosi na obaveze iz prethodnih perioda (od 2007. do 2015. godine) - navodi se u izvještaju.

Također utvrđeno je da ugovori o radu zaposlenika nisu usklađeni sa Zakonom o radu, obzirom da određeni ugovori datiraju još iz perioda 2002-2010. godine.

- Nakon isteka mandata, sa bivšim direktorom (op.a. Emir Kadrić) zaključen je ugovor na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova višeg stručnog saradnika za ekonomske poslove, za koje smo utvrdili da nisu sistematizirani Pravilnikom. Navedenom je utvrđen koeficijent plate 5,00 koji prema Pravilniku pripada mjestu pomoćnika direktora. Obzirom na navedeno, ne može se potvrditi opravdanost isplata u 2017. godini u iznosu od 19.380 KM – navodi se u revizorskom izvještaju, gdje se dodaje da je najviša isplaćena plaća u 2017. godini neto 2.631 KM sa minulim radom, najniža 488 KM dok je prosječna plata iznosila 783 KM.

Troškovi plata i ostalih ličnih primanja iskazani su u iznosu od 4.634.734 KM.

U izvještaju revizora navodi se i da je isplata stimulacija zaposlenicima izvršena u iznosu od 38.571 KM i ista je vršena u iznosu do 20 posto osnovne plaće zaposlenika. Odlukama direktora odobravana je stimulacija za prekovremeni rad i po osnovu povećanog obima posla, uz obrazloženje učestalog odsustva radnika po osnovu bolovanja i potrebe dodatnog angažovanja zaposlenika u toku i poslije radnog vremena. Isplata stimulacije vršena je i članovima Komisije za provođenje postupaka javnih nabavki mjesečno u visini 10% njihove plaće, po kom osnovu je isplaćeno 7.130 KM.

Mišljenje sa rezervom dato je i zbog toga što se ne može potvrditi osnovanost angažovanja studenata za obavljanje redovnih poslova Studentskog centra utvrđenih Pravilnikom o radu sa organizacijom, sistematizacijom radnih mjesta, platama i drugim naknadama radnika.

Kada je u pitanju sistem internih kontrola, navodi se da se ne može potvrditi da je sistematizacija radnih mjesta utvrđena na način da osigura djelotvorno obavljanje poslova i uspješno rukovođenje.

Od januara 2017. godine direktor Studentskog centra Sarajevo je Tarik Curić  i na tom mjestu je naslijedio dugogodišnjeg direktora Emira Kadrića, koji je ove godine vraćen na posao u ovu ustanovu sudskom presudom Općinskog suda u Sarajevu i sada obnaša funkciju visokog stručnog saradnika za ekonomska pitanja.