Osobe koje usvoje dijete starije od godinu u Federaciji Bosne i Hercegovine nemaju pravo na plaćeno odsustvo sa posla u vremenu prilagodbe, kao što to pravo imaju oni koji usvoje djecu mlađu od godine. Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Vesko Drljača smatra da postoji opravdana potreba za rješavanje ovog pitanja.

- Ministarstvo ima namjeru u narednom periodu prilikom sveobuhvatnih izmjena i dopuna Zakona o radu, ali i drugih relevantnih propisa, napraviti prijedlog za rješavanje i ovog značajnog i bitnog problema potencijalnih usvojitelja. Nakon toga izmjene uputiti u parlamentarnu proceduru u cilju njegovog sistemskog rješavanja - naveo je Drljača ne precizirajući rokove.

Podsjećanja radi, Lana Prlić, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ukazala je na ovaj problem i podnijela inicijativu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da i roditelji-usvojitelji djece starije od godinu imaju pravo na plaćeno odsustvo s posla.

Drljača podsjeća kakva je sada situacija.

- Zakonom o radu propisano je da pravo na porođajno odsustvo može koristiti jedan od usvojitelja djeteta ili osoba kojem je na osnovu rješenja nadležnog oragana dijete povjereno na čuvanje ili odgoj. U skladu sa članom 68. Zakona o radu za vrijeme korištenja porođajnog odsustva radnik ima pravo na naknadu plaće, u skladu sa posebnim zakonom - podsjeća Drljača i dodaje:

- Naime, ovo Ministarstvo shvata potrebu da se potencijalnim usvojiteljima omogući da se tokom obaveznog "adapticionog perioda" koji je propisan Porodičnim zakonom FBiH, u potpunosti posvete maloljetnom djetetu koje usvajaju. Da ostvare s njim kvalitetnu emotivnu vezu i na taj način zadovolje potrebe i interese maloljetnog djeteta, te mu olakšaju privikavanje na novu porodicu. Razumijevajući potrebu za izjednačavanjem prava usvojitelja sa roditeljima, upravo je članom 70 Zakona o radu i propisano da pravo na porođajno odsustvo može koristiti jedan od usvojitelja ili osoba kojoj je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje ili odgoj. Svrha ove odredbe je da se izjednače prava usvojitelja sa roditeljima - objašnjava Drljača.