Zakon je dopunjen prije svega odredbom u članu kojim se definiše šta su to "male hidroelektrane (mHE)" a one su definisane kao "hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW", što u sadašnjem Zakonu i podzakonskim aktima nije definisano.

Član 78. Zakona dopunjen je odredbom člana kojom se obustavlja izdavanje Energetskih dozvola za male hidroelektrane na cijeloj teritoriji Federacije BiH, čime se onemogućava izdavanje odobrenja za građenje od bilo koje nadležne institucije za izdavanje akata za građenje za mini hidroelektrane.

To u konačnici ima za posljedicu i nemogućnost građenja, odnosno zabrane izgradnje mini hidroelektrana.

Još jedna odredba u članu 116. Zakona dodata je u želji da se svim podnosiocima zahtjeva za izdavanje Energetske dozvole, koji već imaju zaključene ugovore o koncesiji s nadležnim organom, omogući da u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji kompletiraju svoj zahtjev za izdavanje Energetske dozvole, a sve u svrhu izbjegavanja sudskih sporova između investitora i državnih organa.

Rok od tri godine je ostavljen iz razloga što je podnosilac zahtjeva dužan pribaviti određenu dokumentaciju, a za čije izdavanje treba određeno vrijeme. Ta dokumentacija se ogleda u pribavljanju vodoprivrednih akata, okolinske dozvole, prethodne elektroenergetske saglasnosti, urbanističke saglasnosti, kao i dokaza o riješenim imovinskopravnim odnosima u vezi s nekretninom na kojoj je predviđena gradnja.

Izradi navedenih dopuna Zakona o električnoj energiji Ministarstvo je pristupilo nakon zaključka Zastupničkog doma u vezi s potpunom zabranom izgradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije BiH i u skladu s Deklaracijom o zaštiti rijeka u Federaciji.

Da bi dopune Zakona o električnoj energiji stupile na snagu potrebno je da ih odobre oba doma Parlamenta FBiH. U aprilu ove godine Zastupnički dom nije prihvatio da Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH razmatra po hitnom postupku nego ga je vratio u redovnu proceduru i nakon razmatranja prihvatio je Nacrt zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji.