Na Skupštini Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici bilo je govora i o sukobu interesa kantonalnog premijer Edina Forte, a ranije zastupnika u Skupštini KS, kada je istovremeno zastupao i firmu NEXE d.o.o.

Naime, na petoj tački dnevnog reda današnje Skupštine KS bio je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji, broj: 02-18-29182/14 od 21.11.2014. godine, za eksploataciju mineralne sirovine dolomita (kao tehničko-građevinskog kamena) u ležištu "Duboki do", Općina Ilidža, sa privrednog društva NEXE d.o.o. Sarajevo na privredno društvo AMINA TRADE d.o.o. Sarajevo.

Kako je za Faktor kazala zastupnica Jasmina Biščević-Tokić Ministarstvo privrede KS je zastupnicima dostavilo materijal vezano za tu tačku dnevnog reda, tačnije da se sve ovlasti prebacuju sa NEXE koncesionara na AMINA TRADE.

- Ministarstvo privrede je pripremilo ugovor o regulisanju prenosa prava i obaveza iz tog predmetnog ugovora o koncesiji i obje ugovorne strane su prihvatile sve odrednice ugovora i već potpisani ugovor između NEXE i AMINA TRADE poslali su Pravobranilaštvu na mišljenje, čime su prekršili Zakon o pravobranilaštvu, Član 15, stav 2 Zakona o pravobranilaštvu. Pravobranilaštvo u mišljenju kaže da je Pravobranilaštvu dostavljen predmetni ugovor već zaključen dana 26.03. 2019. godine između stranaka i time se krši Zakon – navodi Biščević-Tokić.

Zastupnica ističe da "su prvo trebali dostaviti nacrt ugovora na mišljenje Pravobranilaštvu i kad Pravobranilaštvo da mišljenje na takav ugovor onda se sklapa ugovor između stranaka".

- Međutim oni su stavili u ugovoru da članom 13. sva izmirenja dugova stupaju na snagu danom potpisivanja ugovora između ova dva koncesionara. Oni su prenijeli sve nadležnosti a Pravobranilaštvo nije dalo zeleno svjetlo. U mišljenju Pravobranilaštva stoji također da nikada nisu dostavili aktuelni izvod iz sudske registracije nadležnog suda za privredno društvo NEXE Sarajevo, iz kojeg bi bili vidljivi osnivači ovog društva, kao i lice ovlašteno za zastupanje. Za AMINA TRADE nama je dostavljen materijal, aktuelni izvod, dok je za NEXE dostavljen samo historijski izvod gdje se vidi ko je u kojem razdoblju bio direktor – pojašnjava Biščević-Tokić.

Zastupnica dalje navodi kako se iz tog izvoda vidi "da je 14.112013. godine Edin Forto bio direktor i da je 14.07.2015. direktor Sandra Bezdrob".

- Edin Forto kao ovlašteno lice za zastupanje i direktor NEXE bio je u sukobu interesa prilikom zaključivanja ugovora 21.11.2014. imajući u vidu da je konstituirajuća sjednica u Skupštini KS održana istog dana kada je uručeno uvjerenje novoizabranim zastupnicima u Skupštini, a imajući u vidu odluku zakona o sukobu interesa Član 4, stav 3 koji kaže da angažman u privatnom preduzeću u uvjetima u kojima se stvara sukob interesa nespojiv je sa javnim funkcijama izabranog dužnosnika nosioac izvršne funkcije i savjetnika – navodi sagovornica.

Biščević-Tokić ističe da po Zakonu o sukobu interesa izabrani dužnosnici moraju podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija u roku od tri dana.

- Znači on kada je preuzeo mandat on je trebao podnijeti ostavku u roku od tri dana, a on je na tom mjestu (mjestu direktora NEXE, op. a.) bio još godinu, što vidimo iz historijskog izvoda, a bio je i u Domu naroda– zaključuje Biščević-Tokić.

Pošto Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji, broj: 02-18-29182/14 od 21.11.2014. godine, za eksploataciju mineralne sirovine dolomita (kao tehničko-građevinskog kamena) u ležištu "Duboki do", Općina Ilidža, sa privrednog društva NEXE d.o.o. Sarajevo na privredno društvo AMINA TRADE d.o.o. Sarajevo nije bila dobro pripremljena ova odluka ministar je povukao je tu tačku dnevnog reda. 

Zanimljivo je da su i pojedini zastupnici koji su dio vladajuće "šestorke" također bili mišljenja da se ovdje radi o sumnjivim poslovima.