Centralna banka BiH investira devizne rezerve prvenstveno u vrijednosne papire država eurozone najviše kreditnog rejtinga i depozita u odabranim centralnim bankama u eurozoni, Banku za međunarodno poravnanje (BIS), kao i odabranim poslovnim bankama visokog kreditnog rejtinga, vodeći računa o ograničenim ulaganjima u svaki pojedinačni instrument, svaku pojedinačnu zemlju i pojedinu poslovnu banku. Pored navedenog, u portfelju deviznih rezervi Centralne banke BiH, u manjem obimu, zastupljeno je i monetarno zlato. 

Devizne rezerve predstavljaju deviznu aktivu, odnosno imovinu monetarnih vlasti (najčešće centralne banke određene države). Deviznim rezervama Bosne i Hercegovine upravlja Centralna banka BiH koja koristi devizne rezerve kao podršku domaćoj valuti, što proizlazi iz odredbi aranžmana valutnog odbora kao odabranog modela monetarne politike, u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci.