Mišo Krstović, šef Sektora za pravne poslove i upravno rješavanje u Sekretarijatu CIK-a, rekao je kako poseban račun za finansiranje izborne kampanje političke stranke i nezavisni kandidati mogu otvoriti najkasnije s danom podnošenja prijave za ovjeru učešća na izborima.

Pojasnio je kako bi, cijeneći navedeno i činjenicu da ukoliko politički subjekt otvori račun na isti dan kad podnosi prijavu za ovjeru učešća, došlo do problema sa ovjerom za učešće na izborima.

- Da bi se to izbjeglo, prijedlog je sektora da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, donese, usvoji Uputstvo o izmjeni Uputstva o postupku otvaranja i korištenja posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje na način da se stav 1. u članu 5. izmijeni na način da glasi: Političke stranke i nezavisni kandidati koji učestvuju na izborima za organe vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima, dužni su prilikom podnošenja finansijskog izvještaja za razdoblje od dana podnošenja prijava za ovjeru do dana ovjere rezultata izbora podnijeti i izvještaj i izvod o prometu posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje. U istom članu 5. stav 2. se briše - rekao je Krstović.

Prilikom diskusije predsjednik CIK-a BiH Suad Arnautović je imao intervenciju na riječ "ovjere" , odnosno "do dana ovjere rezultata izbora", da bi riječ "ovjere" bila zamijenjena s "potvrđivanja".

Podsjetio je kako CIK BiH potvrđuje rezultate izbora, a ne ovjerava ih.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

- Političke stranke i nezavisni kandidati, koji učestvuju na izborima za organe vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima, dužni su prilikom podnošenja finansijskog izvještaja za period od dana podnošenja prijave za ovjeru, do dana potvrđivanja rezultata izbora, podnijeti i izvještaj, odnosno izvod o prometu posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje -kazao je Arnautović.