Centralna izborna komisija BiH u skladu sa članom 1.10 Izbornog zakona BiH utvrđuje prestanak mandata izabranog člana organa vlasti na svim nivoima prije isteka vremena na koji je izabran i u situacijama ako je opozvan u skladu sa zakonom.

-U vezi sa navedenim podsjećamo na odredbe člana 11. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji BiH koji propisuje izuzetak od primjene postupka opoziva i prema kojem se postupak opoziva načelnika ne može voditi u godini predviđenoj za održavanje lokalnih izbora. Na osnovu pomenutih zakonskih normi status načelnice Općine Drvar Dušice Runiće je jasan i nedvosmislen - saopćio je CIK.