Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde u nastavku redovne sjednice, danas je usvojila Odluku o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica.

Za februar-juli 2020. godine, koeficijent će iznositi 0,80 ili četiri marke po mjesecu učešća u Oružanim snagama.

Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog broja mjeseci provedenih u Oružanim snagama, utvrdit će se visina mjesečnih novčanih primanja, ličnih naknada korisnicima ovog prava, u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde.

Prije toga, Vlada je usvojila programe utroška sredstava za 2020. godinu u budžetu Ministarstva za boračka pitanja na ekonomskim kodovima: Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 280.000 KM i Tekući transferi pojedincima u iznosu od 830.000 KM, čime se ostvarila finansijska prohodnost za ostvarivanje ovih prava.

Programi utroška sredstava za 2020. godinu odobreni su i Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na ekonomskim kodovima: Ostali tekući transferi – Informisanje, u iznosu od 500.000 KM i Tekući transferi pojedincima – Isplate stipendija, u iznosu od 180.000 KM.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Inicijativu za izmjene Zakona o socijanoj zaštiti, zaštiti žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Ministarstva za finansije. Predloženom inicijativom, koja je upućena Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, uređuje se pitanje naknade za treće, četvrto i peto dijete koje je, kako je istaknuto, bilo neadekvatno definisano, a sam tim i ostavljen prostor za zloupotrebe ovog prava.

Usvojene su i odluke o isplati subvencija, profitne marže po odobrenom finasiranju sa BBI Bank International, privrednim društvima Agros, Okac, Beno, Goraždeputevi i Hubjer iz Goražda, saopćila je Služba za odnose s javnošću Vlade BPK Goražde.