Izgradnja zgrade u kojoj će biti smješten Centar je završena i projekat je u fazi dobijanja upotrebne dozvole od Grada Tuzla.

- Djelatnosti centra bit će rano otkrivanje autizma kod djece, individualni i grupni logopedski i defektološki tretman djece i osoba s poremećajima iz autističnog spektra, izrada individulanog plana i prognoza, psiho-socijalna podrška, edukacija roditelja, djece i osoba s poremećajima iz autističnog spektra. Dakle, imat ćemo predškolski, osnovni i srednji odgoj i obrazovanje, kao i obrazovanje odraslih iz autističnog spektra - pojasnio je ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Esad Džidić.

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Esad Džidić

Također, dodao je ministar, predviđen je i dnevni boravak štićenika u Centru, a hoće li biti stalnog boravka, to će ovisiti od uvjeta koje osigura menadžment jer po zakonu ta mogućnost postoji.

Kada je u pitanju plaćanje usluga Centra za autizam, Džidić je rekao da još na tu temu nije razgovarano sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK.

- U budžetu za narednu godinu bit će osigurana sredstva za opremanje i početak rada Centra za autizam i za sada je planirano 500 hiljada KM - navodi ministar.

Prema Nacrtu zakona, Centrom će upravljati Upravni odbor (UO), a predsjednika i četiri člana Upravnog odbora na period od četiri godine imenuje Vlada TK, koja ih može i razriješiti. Predsjednik i dva člana UO-a se imenuju kao predstavnici osnivača, a preostala dva člana iz reda stručnjaka zaposlenih u Centru. Direktora imenuje i razrješava UO, a bira se nakon javnog konkursa uz saglasnost Vlade TK.

- Vlada TK ima 30 dana roka, nakon stupanja na snagu zakona, da imenuje privremeni Upravni odbor, koji zatim ima rok od 30 dana da imenuje vršioca dužnosti direktora te rok od 60 dana da utvrdi unutrašnju organizaciju i sistematizaciju - pojasnio je Džidić.