Za inicijativu je glasalo 16 zastupnika, protiv 11, dok je pet bilo suzdržano. 

Sumnju u glasanje izrazili su zastupnici Danijela Kristić i Igor Stojanović. Zbog toga se pristupilo pojedinačnom izjašnjavanju, nakon čega su rezultati bili isti.

Cilj inicijative je, kako je obrazložila Memić, da se nakon smjene imenuje v.d. rukovodstvo, a potom kroz konkursnu proceduru imenuje novo rukovodstvo bez ikakvih političkih utjecaja.

Zastupnica NiP-a je kazala da je više razloga za podnošenje ove inicijative.

- Zbog neadekvatnog organiziranja zdravstvene zaštite stanovništva tercijarnog i sekundarnog-B nivoa u uslovima pandemije, nepostojanja jasnih planova i procedura za postupanje u uslovima vjerovatnog pogoršanja situacije u vezi sa pandemijom, loše kadrovske politike, neprestanog politiziranja zdravstva kao bitne funkcije društva u aktulenoj situaciji i općeg nezadovoljstva i nesigurnosti stanovništva, a koje je izazvano neodgovarajućim radom menadžmenta KCUS-a. Inicijativa se pokreće iz više razloga čiji sadržaj su različiti problemi i devijacije u radu menadžmenta KCUS-a koji posljedično rezultiraju sve manjim brojem zdravstvenih usluga za stanovništvo, nižim nivoom kvaliteta, zatvorenošću klinika za pacijente, drastičnom neiskorišćenošću kapaciteta, lošom koordinacijom sa ostalim nivoima zdravstvene zaštite i zdravstvenim ustanovama te nepovjerenjem stanovništva - navela je zastupnica Memić dodajući: 

- Tu si i loše planiranje kapaciteta izolatorija za zbrinjavanje oboljelih od COVID-19, zatvaranje kapaciteta klinika na KCUS-u za sva druga oboljenja, osim hitnih intervencija tercijarnog nivoa, nepristupačnost zdravstvene zaštite građanima, loš odnos i nepristupačnost za pacijente izvan Sarajeva, neprestano politiziranje funkcije KCUS-a i zloupotreba političke pozicije generalne direktorice, nesprječavanje i poticanje daljeg odliva stručnog kadra na štetu kvaliteta usluga, opstrukcija razvoja i osposobljavanja kapaciteta Opće bolnice: očigledno je da KCUS nije konstruktivan, nego opstruktivan faktor u razvoju Opće bolnice, neadekvatna zaštita osoblja od virusa, neuspješnost menadžmenta KCUS-a proističe i iz činjenice da je u Skupštini KS oboren Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju KCUS-a za 2018. godinu - navela je zastupnica Memić.

Šta kaže Statut KCUS-a 

Podsjećanja radi, osnivači KCUS-a su Federacija BiH, Kanton Sarajevo, ZDK, BPK-Goražde, USK-a i Srednjobosanski kanton.

Upravni odbor KCUS-a čine dva predstavnika Federacije BiH,  po dva člana kantona osnivača kojima je zdravstvena ustanova ujedno opća i kantonalna bolnica, po jednog člana kantona osnivača kojima zdravstvena ustanova nije ujedno opća i kantonalna bolnica, te tri člana stručnih radnika zdravstvene ustanove od kojih najmanje dva moraju biti iz reda zdravstvenih radnika.

Nadzorni odbor ima tri člana, i to dva predstavnika osnivača (Federacija i kantoni koji su većinski finansijeri KCUS-a), a jednog predstavnika zaposlenika zdravstvene ustanove, uz zastupljenost oba spola. Članove NO i UO, kao i generalnog direktora KCUS-a imenuje i razrješava Vlada Federacije BiH na prijedlog federalnog ministra zdravstva.

Generalnog direktora imenuje i razrješava Upravni odbor putem javnog konkursa na period od četiri godine, s mogućnošću reizbora za još jedan mandatni period saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.