Ovim prijedlogom šalje se jasna poruka da se deklarativni konsenzus za evropske integracije mora pretvoriti u radni konsenzus za članstvo u EU. Konkretnim mjerama i rokovima za ispunjavanje uvjeta, institucije države Bosne i Hercegovine će se obavezati da provode obaveze utvrđene akcijskim planom, a u skladu sa prioritetima iz Mišljenja Evropskog komisije.

Bosna i Hercegovina se potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU obavezala na postupno usklađivanje zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU (acquis) kao i njegovu dosljednu primjenu. Odluka Evropskog vijeća od 15. decembra 2022. godine o dodjeli kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini predstavlja snažan poticaj. Istovremeno, ova odluka je i obaveza za državu Bosnu i Hercegovinu i niže nivoe vlasti da ubrzano nastave reformske procese koji će omogućiti otvaranje pregovora za članstvo u EU i imati povoljan učinak na ekonomske, socijalne, političke, sigurnosne, kulturne i druge aspekte života građana Bosne i Hercegovine, saopćio je Bećirovićev Kabinet.

Izradom i usvajanjem akcijskog plana za ispunjavanje 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, osigurale bi se pretpostavke za ostvarivanje bržeg napretka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u EU.

O Prijedlogu usvajanja akcijskog plana član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je razgovarao i sa šefom Delegacije EU i specijalnim predstavnikom EU-a u BiH ambasadorom Johanom Johan Sattlerom, koji je, također, podržao ovaj prijedlog.