Presudi je prethodio sporazum o priznanju krivice koji je S.M. zaključila sa ba­nja­luč­kim Okru­žnim tu­ži­la­štvom, ko­je ju tereti za po­ma­ga­nje u kri­vič­nom dje­lu ob­lju­ba dje­te­ta mla­đeg od 15 go­di­na i po­ro­dič­no na­si­lje. Prema presudi S. M. je unu­ku pod­vo­di­la Si­mi S. (54) iz Ši­po­va, ko­ji je dje­voj­či­cu oblju­bio. 

On je prije nekoliko da­na u ba­nja­luč­kom Okru­žnom sudu osu­đen na 12 go­di­na za­tvo­ra. Presu­di je, ta­ko­đe, pret­ho­dio spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce. Zbog za­šti­te žr­tve ci­je­li slu­čaj je bio za­tvo­ren za jav­nost, kao i iz­ri­ca­nje pre­su­de. Ovaj šo­kant­ni slu­čaj ot­kri­la je po­li­ci­ja iz Ši­po­va po­čet­kom sep­tem­bra pro­šle go­di­ne,na­kon pri­ja­ve da sta­ri­ca S. M. sve če­šće vo­di unu­ku kod Sime S..

Po­li­ci­ja je od­mah na­kon ovih pri­ja­va po­kre­nu­la is­tra­gu i u stanu za­te­kla po­me­nu­tog mu­škar­ca, dje­voj­či­cu i ba­bu.