Izmjenom postojećeg rješenja, u Antikorupcioni tim Vlade FBiH imenovan je Anis Ajdinović.

Vlada Federacije BiH donijela je Rješenje o postavljanju Vinka Jakića za direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Nakon što je dala prethodnu saglasnost Skupštini privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora, uime državnog kapitala, zbog isteka perioda na koji su imenovani, Vlada je dala i prethodnu saglasnost za imenovanje Emira Letića i Lejle Skopljak za članove ovog nadzornog odbora, uime državnog kapitala, na period od četiri godine.

Prethodna saglasnost data je i Skupštini BH-Gasa d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Istovremeno je data prethodna saglasnost ovoj skupštini za imenovanje Armina Zulkića, Amre Salihović, Ferida Buče, Edina Dilberovića i Nermine Đugum za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada Federacije BiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Ceste d.d. Mostar za razrješenje članova Uprave Društva, zbog isteka mandata. Prethodna saglasnost data je ovom nadzornom odboru za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave na mandatni period od četiri godine i to Kristijana Milasa (direktor), Branka Bage (izvršni direktor za održavanje), Maje Pehar (izvršni direktor za računovodstvo i finansije) i Josipa Marijanovića (izvršni direktor za pravne i opće poslove).

Danas su date i prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje vršilaca ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Na ove dužnosti imenovani su Davorka Šaravanja, Silvija Brčić, Željko Kordić, Dijana Pejić, Nerma Čolaković-Prguda i Zoran Landeka.