Preporuka provjere usklađenosti koju je proveo IPAM je nezavisna provjera kojom se utvrđuju činjenice kako bi se ustanovilo da li je Banka (EBRD) poštivala svoje ekološke i socijalne politike u vezi s projektom. Tokom ovog procesa rad na projektu će se nastaviti, saopćeno je iz Autocesta FBiH.

Dakle, nezavisni mehanizam odgovornosti u realizaciji projekata (IPAM) koji prima i razmatra žalbe osoba i organizacija civilnog društva pogođenih projektima koje finansira Banka, je 2020. godine zaprimio zahtjev lokalnog stanovništva koji su postavili pitanje da li je projektna poddionica Mostar Jug – Tunel Kvanj usklađena sa ekološkom i socijalnom politikom EBRD-a u, iznoseći tvrdnju da bi sadašnja trasa autoputa lokalnim stanovnicima nanijela štetne ekološke, ekonomske i kulturne utjecaje.

Aktivnosti na projektu se nastavljaju i navedena interna provjera Banke ne utječe ni na kakav način na daljnji rad na projektu Mostar jug – tunel Kvanj, navode iz Autocesta FBiH te podsjećaju na činjenice u vezi s napretkom aktivnosti na pripremi za izgradnju poddionice Mostar jug – tunel Kvanj:

Konačni položaj trase autoceste kroz teritorij BiH utvrđen je Prostornim planom područja posebnih obilježja od značaja za FBiH "Autocesta na koridoru Vc", koji je usvojen u Parlamentu FBiH u februaru 2017. godine. Tokom provedbe projekata provodene su sve zakonske mjere informiranja, komunikacije i vidljivosti, čiji je cilj bio podizanje svijesti ciljnih grupa projekta i opće javnosti o ciljevima i rezultatima projektnih aktivnosti.

Za potrebe izbora optimalne trase autoceste na podučju Mostara jug – Buna struka je međunarodno poznatim metodama multikriterijskih analiza uporedila prvobitne trase iz projektne dokumetacije, altenativnog prijedloga iz 2010. i nove odabrane trase iz 2017. zasnovane isključivo na aspektima zadovoljenja potreba stanovništva, očuvanja prirodnih vrijednosti sa prepoznatljivim ambijentom, povećanja stepena pristupačnosti materijalnim resursima i dobrima, povećanja dostupnosti obrazovanju, naučnim i kulturnim institucijama, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, tj. pružanje podrške privrednom razvoju uz punu zaštitu okoliša, odnosno očuvanja zdrave životne sredine.

U sklopu pripreme projekta, za ovu dionicu je izrađen Paket okolišne i društvene procjene, koji obuhvata mjere za ublažavanje utvrđenih mogućih utjecaja i usklađivanje sa zahtjevima zakonodavstva u Federaciji BiH, Okolišnim i društvenim provedbenim zahtjevima EBRD-a (2014) i direktivama EU. 

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o utvrđivanju javnog interesa za dionicu Mostar jug – Buna, poddionica Mostar jug – Tunel Kvanj, JP Autoceste FBiH je započelo proces eksproprijacije za usvojenu trasu. Postupak eksproprijacije se provodi u skladu s Planom otkupa zemljišta i obnove sredstava za život koji smo izradili za ovu dionicu, u skladu sa zakonodavstvom FBiH i zahtjevima EBRD-a.

JP Autoceste FBiH kao korisnik eksproprijacije u postupku do sada je otkupilo nešto više od 80 posto zemljišta koje je bilo u privatnom vlasništvu. Visok stepen eksproprijacije, uz minimalan broj sudskih predmeta, ukupno dva, ukazuje na činjenicu da se rezidentno stanovništvo ne protivi trasi, već da je sporazumno potpisalo rješenja i dobilo naknadu, među njima su i vlasnici pet kuća otkupljenih tokom postupka eksproprijacije. Dakle, od ukupno 233 formirana predmeta završeno je 188 predmeta.

Za podionicu Mostar jug – Tunel Kvanj Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdalo okolinsku dozvolu 17.02.2021. godine, nakon što je održana Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš Mostar jug – tunel Kvanj u Mostaru 14. septembra 2020. godine, pri čemu su bili ispoštovani svi zakonski elementi.

Podršku ovom projektu od javnog interesa za razvoj grada Mostara i cjelokupne zajednice pružili su gradonačelnik Mostara, zvanični predstavnici lokalnih zajednica Ortiješ/Lakševine, Blagaj i Malo Polje, predstavnici Srba povratnika Grada Mostara, ugledni privrednici i rezidentno stanovništvo.