Najveće učešće su i dalje imale banke, koje su učestvovale sa 87,6 posto u ukupnoj aktivi finansijskog sektora. Društva za osiguranje i reosiguranje učestvuju sa 2,58 milijardi maraka, odnosno 5,6 posto od ukupne aktive finansijskog sektora.
Poredeći sa stanjem na kraju polugodišta 2022. godine, društva za osiguranje i reosiguranje, investicioni fondovi, mikrokreditne organizacije i lizing društva bilježe porast aktive, dok je kod brokerskih kuća i berzi došlo do pada bilansne sume.

Na finansijskom tržištu Bosne i Hercegovine na kraju polugodišta 2023. poslovale su 122 finansijske institucije koje su uključene u redovnu statistiku Centralne banke BiH. U bankarskom sektoru to je 21 banka i jedna razvojna banka, a u sektoru nebankarskih finansijskih institucija (Ostale finansijske institucije/sektor OFI) koji obuhvata 24 društva za osiguranje i jedno društvo za reosiguranje, 33 investiciona fonda, četiri lizing društva, 29 mikrokreditnih organizacija, sedam brokerskih kuća i dvije berze.