Jasmina Galijašević iz Ureda za reviziju institucija BiH za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) rekla je da zapošljavanje u Agenciji tokom 2019. godine nije vršeno uz dosljednu primjenu odredaba Zakona o radu u institucijama BiH.

- S jednim uposlenikom zaključen je ugovor na neodređeno vrijeme nakon neprekidnog rada na određeno vrijeme duljeg od dvije godine bez provedene natječajne procedure, u dva slučaja upošljavanje na određeno vrijeme je vršeno bez ispunjenja uvjeta hitnosti i nepredviđenog povećanja posla koje nije trajnog karaktera - kazala je ona.

U izvještaju stoji da je agencija tokom godina angažovala 13 osoba temeljem ugovora o djelu, od kojih su tri angažirane u kontinuitetu većim dijelom godine i to za "daktilografske poslove, zaprimanje prijava sumnji na neželjene reakcije na lijekove, upravljanje vozilima, obavljanje ekonomskih i financijsko-računovodstvenih poslova, poslove čišćenja i slično".

Galijašević je objasnila da iako je Agencija smanjila broj osoba angažiranih na određeno vrijeme bez provođenja javnog oglasa u odnosu na 2018. godinu – sa osam na tri osobe – iz Ureda za reviziju i dalje smatraju "kako je upošljavanje na ovakav način netransparentno". Četiri osobe koje su prethodno bile uposlene u Agenciji angažovane su ugovorom o djelu, ali iste osobe su stekle uvjete za penziju i u skladu sa važećim propisima isplaćena im je otpremnina.

- Za ove namjene je tijekom godine utrošeno ukupno 52.056 KM (neto bez poreza i doprinosa). Iznos je nešto manji u odnosu na prošlu godinu, s obzirom na to kako su pojedine osobe koje su prošle godine angažirane putem ugovora o djelu primljene u stalni radni odnos u Agenciji. Ugovori se zaključuju svaki mjesec, a na kraju mjeseca dostavljaju se mjesečna izvješća o radu osoba angažiranih na ovaj način - navode revizori u izvještaju.

- Nismo se mogli uvjeriti da je upošljavanje na određeno vrijeme izvršeno zbog hitnosti i nepredviđenog povećanja posla koje nije trajnog karaktera, s obzirom na to kako se angažiranje vrši već dulje vremensko razdoblje - zaključila je Galijašević.

Aleksandar Zolak, direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva, za BIRN BiH rekao je, tokom razgovora vođenog prije nego što je iz Tužilaštva BiH potvrđeno da je on jedan od osumnjičenih u predmetu "Respiratori", da su u Zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima pobrojani poslovi Agencije, te se obavljaju u kontinuitetu bez obzira na smanjenje broja zaposlenih lica u Agenciji zbog različitih razloga kao što su: napuštanje Agencije od strane radnika, sticanje uslova za penziju, plaćeno, odnosno, neplaćeno odsustvo, porodiljsko odsustvo i bolovanja.

Broj zahtjeva se u većini poslova Agencije neprestano povećava "pogotovo u oblasti registracije medicinskih sredstava, konkretno u 2019. godini Sektor za medicinska sredstva predvidio je zaprimanje i rješavanje 2.000 zahtjeva, a do kraja 2019. godine procesuirano je 4.670", kazao je Zolak i dodao da je to element koji je "kako teško predvidjeti, tako i nemoguće odložiti za rješavanje".

- Zakonom su propisani rokovi za rješavanje zahtjeva stranaka i Agencija je u obavezi da po istima postupa, te je stoga primjereno reći da se zbog nepredviđenih povećanja obima posla i hitnosti obavljanja posla angažuju lica po ugovorima o radu na određeno vrijeme - naveo je Zolak.

On kaže da je Agencija od 2015. godine više puta podnosila zahtjeve za odobrenje novog zapošljavanja zbog navedenih razloga, ali je do sada odobreno novo zapošljavanje samo za šest ljudi.

- Posljednji put smo krajem 2019. godine podnijeli zahtjev za donošenje nove odluke o odobravanju zapošljavanja, za koji smo slali i urgenciju za dobijanje mišljenja na isto, a koje do danas nismo dobili. Samo u tekućoj godinu uslove za penziju stiče ili je već steklo šest osoba, a Agencija pokušava na sve zakonite načine da blagovremeno i potpuno izvršava svoje poslove, koji svake godine pridonose budžetu institucija značajan iznos - kazao je on.

Zolak je rekao da su prihodi Agencije u odnosu na rashode gotovo dvostruko veći te da su u prethodnom periodu raspisivali dva javna konkursa za popunjavanje dva radna mjesta zaposlenica koje su na porodiljskom odsustvu, te da se na navedene konkurse nije prijavio niti jedan kandidat.

U dijelu mišljenja o usklađenosti revizori su Agenciji dali mišljenje sa rezervom. Revizori su naveli da je sistematizacijom predviđeno da u Agenciji radi 160 osoba, a da je na kraju 2019. godine bilo 102 zaposlenih. Agencija je prošle godine raspolagala budžetom od gotovo 6,5 miliona maraka.