U Nacrtu programa rada za iduću godinu Agencija ističe već godinama ne uspijevaju da popune propisani i sistematizovani broj od 32 radnika.

Naglašavaju da im nedostaje devet radnika, te da već 11 godina ne uspijevaju popuniti sva radna mjesta. 

- Važećim Zakonom o javnim nabavkama iz 2014. godine Agencija za javne nabavke je dobila nove nadležnosti, čime je povećan obim poslova, a broj izvšilaca je i dalje isti, odnosno nepromijenjen - istakli su u Agenciji. 

U Nacrtu programa rada su se požalili i na mali budžet tvrdeći da već desetak godina unazad raspolažu sa 1,1 milion maraka godišnje. 

- Ova činjenica primorava Agenciju da većinu svojih ključnih nadležnosti finansira apliciranjem na projekte koje finansiraju različite donatorske organizacije što je izrazito nesiguran izvor prihoda jer ne garantuje da će projektni prijedlog biti odobren. Takođe, vrlo je visok nivo finansijske zavisnosti od IPA programa i projekata Evropske unije čije je odobravanje i procedura vrlo delikatna i iziskuje dosta vremena - naveli su u Agenciji. 

Dodali su da će se veoma brzo suočiti sa problemom organizacije i realizacije obuke službenika za javne nabavke s obzirom da je ista finansirana iz sredstava IPA II projekta, koji će uskoro završiti.

U Agenciji za javne nabavke smatraju da će im najviše novca, kada su projektne aktivnosti u pitanju, biti potrebno za unapređenje postojećih i uvođenje novih funkcionalnosti sistema e-nabavke uz odgovarajući zakonodavni okvir. Za te namjene planiraju izdvojiti više od pola miliona maraka. 

Za praćenje postupaka javnih nabavki planirano je izdvajanje 280.000 KM, dok za obuke službenika za javne nabavke smatraju da će potrošiti 238.000 maraka. 

Kako bi Nacrt zakona o javnim nabavkama uskladili sa EU direktivama smatraju da će im biti potrebno oko 106.00 KM, objavio je Capital.ba.