Bosanskopodrinjski kanton (BPK) Goražde među prvim je kantonima u FBiH ispoštovao obavezu i osigurao egzistencijalnu naknadu nezaposlenim demobilisanim borcima - tvrdi kantonalni ministar za boračka pitanja Edin Aganović.

Pojašnjava da je to omogućeno usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica BPK, koje su usklađene s federalnim propisima i redefinišu pojedina prava.

- Između ostalog, Zakonom o pravima demobilisanih boraca Federacije BiH nametnuta je obaveza kantonima da kroz zakonsko rješenje osiguraju egzistencijalnu naknadu nezaposlenim demobilisanim borcima mlađim od 57 godina života koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih. BPK Goražde jedan je od prvih kantona u FBiH koji je zakonski stvorio pretpostavke za ostvarivanje ovog prava, ali i uvažio odredbe zakonskog rješenja FBiH iz 2017. godine, kojim je propisana definicija branioca - kazao je Aganović.

Dodao je da će demobilisani borci već od januara moći podnositi zahtjeve za ostvarivanje ovog prava u lokalnim zajednicama, odmah nakon stupanja na snagu zakona.

- Ukoliko svi završe kompletnu proceduru upravnog postupka, njihovo pravo će da teče od 1. februara 2020. godine. Takođe i druga prava koja se crpe iz ovog zakona moći će da se ostvaruju po podnešenom zahtjevu vjerovatno u januaru ili februaru, zavisno od dinamike usvajanja podzakonskih akata. Naravno, zavisiće to i od dinamike usvajanja programa utroška sredstava - kazao je Aganović.

U ministarstvu napominju da još nije poznat tačan broj onih koji će ostvariti pravo na egzistencijalnu naknadu, a trenutno je 291 demobilisani borac mlađi od 57 godina na evidenciji Službe za zapošljavanje.

- Ne mora značiti da će svi ući u pravo, ali mi smo radili obračun za sve. Ukoliko nedostajalo sredstava polovinom godine ili malo kasnije, mi očekujemo kroz rebalans budžeta i kroz pomoć sa viših nivoa. Vjerujemo da do kraja naredne godine tih sredstava neće nedostajati za realizaciju prava na egzistencijalnu naknadu. Podsjećam i da imamo dogovor sa predstavnicima boračke populacije o primjeni manjeg koeficijenta za obračun, ukoliko u određenom momentu ne bude dovoljno sredstava - pojasnio je kantonalni ministar.

Podsjetio je da je i samim zakonom ostavljena mogućnost da Vlada najmanje jednom godišnje usaglašava visinu koeficijenta.

- Odmah po objavljivanju budžeta BPK u službenim novinama Ministarstvo i Vlada donijeće odluku o visini koeficijenta a potom pratiti realizaciju i utrošak sredstava - kazao je ministar za boračka pitanja BPK Goražde.

Podsjetio je da su nova prava između ostalih i besplatno liječenje za oboljele od PTSP-a, prednost u smještaju u domove te pomoć u slučaju smrti člana porodice. Izmjene se odnose i na kriterije odnosno pravilnike za pojedina prava koja će sada utvrđivati ministarstvo, a na koja je neophodno da vlada da saglasnost.