Federalna vlada danas je dala saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu. Programom mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostale, ili ostaju, bez posla, ova pozicija je uvećana za 20 posto od ukupno planiranih prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Za 2019. godinu riječ je o ukupno 13.000.000 KM za ove namjene.

U skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, prihode Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom čine i sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje u iznosu od deset posto u odnosu na Finansijski plan ovog zavoda. Tako je u 2019. godini za tu namjenu predviđeno 3.972.173 KM.

Ključne aktivnosti Federalnog zavoda za zapošljavanje u 2019. godini, nakon osiguranja sredstava za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba, i dalje će se odnositi na razvoj specifičnih mjera aktivne politike zapošljavanja koje će biti realizirane u saradnji s kantonalnim službama i drugim institucijama i organizacijama. Ove se mjere pretežno odnose na podršku nezaposlenim osobama u pronalaženju zaposlenja, obuku, poticaje zapošljavanju i samozapošljavanju (Start up), te kreiranju novih radnih mjesta (uglavnom u javnom sektoru ili kroz tzv. javne radove).

Mjere utvrđene Programom će biti provođene kroz različite oblike podrške i uz omogućavanje jednakog pristupa za sve na tržištu rada i promoviranje rodne ravnopravnosti, a bit će usklađene sa okvirnim strateškim dokumentima u oblasti rada i zapošljavanja, te principima gender odgovornog budžetiranja.

Također, u okviru partnerstva s domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama, Federalni zavod za zapošljavanje će, pored planiranih, provoditi mjere koje odgovarajućim aktima i dokumentima koje utvrde Vijeće ministara BiH i Vlada Federacije BiH, a koje su usmjerene na poboljšanje uvjeta na tržištu rada i povećanje zaposlenosti u FBiH.

Planirano je da u 2019. godini ovim mjerama bude obuhvaćeno oko 16.000 nezaposlenih osoba. Planirano je razvijanje i provođenje programa i mjera stručne obuke nezaposlenih osoba koje će provoditi službe za zapošljavanje u lokalnim partnerstvima u skladu sa iskazanim potrebama. Cilj je da ovim aktivnostima bude obuhvaćeno najmanje 1.000 osoba u Federaciji BiH, te da im nakon toga bude omogućeno sudjelovanje u stručnim obukama i ostvari zapošljavanje najmanje 60 posto osoba. Za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000 KM.

Također, u okviru ovih aktivnosti planirano je da, u saradnji sa službama za zapošljavanje, bude realiziran program stručne obuke nezaposlenih u konkretnom poslovnom okruženju kod poznatog poslodavca radi zapošljavanja. Za ovu namjenu planirana su 2.000.000 KM, s ciljem sufinansiranja obuke za 1.200 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje 840 kod poslodavca koji organizuju obuku.