Uprkos činjenici da je i sada u Federaciji BiH previše boračkih udruženja, oko 1.600, ona se i dalje osnivaju jer im to omogućava postojeći Zakon o udruženjima građana. Tako je samo u ovoj godini, prema riječima Salke Bukvarevića, federalnog ministra za boračka pitanja, "niklo" novih desetak udruženja.

Na smanjenje broja boračkih udruženja, među kojima je dosta onih koji su sami sebi svrha, utjecalo bi donošenje zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja. Međutim, najvjerovatnije da taj zakon neće biti donesen do kraja ove godine.

- Zakon je prošao Zastupnički dom Parlamenta FBiH, ali ne i Dom naroda i zbog toga i ne može stupiti na snagu, a predvidio je samo finansiranje udruženja od posebnog društvenog značaja. Mi smo kao Federalno ministarstvo i Vlada uputili zahtjev kantonima da do daljnjeg ne izdvajaju sredstva za boračka udruženja, ali to je ipak učinjeno. Razlog je što ne postoji niti jedan dokument koji bi to zabranio. Stoga, u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta i u ovoj godini su se finansirala udruženja iz budžeta općina, kantona i Federacije - kaže Bukvarević.

Sa nivoa Federacije BiH boračka udruženja finansirana su sa 360 hiljada KM. Kanton Sarajevo u tu svrhu izdvaja oko milion maraka, a Tuzlanski kanton nekih 970 hiljada KM.

Ministra Bukvarevića pitali smo ko sve može zatražiti kontrolu rada udruženja?

- Svi oni koji daju sredstva imaju i obavezu da završe određene kontrole. Mi tražimo od svih boračkih udruženja da nam dostave izvještaje o utrošku sredstava. Naravno, ukoliko procijenimo da je potrebno, na teren upućujemo i komisiju da dodatno provjeri situaciju. Dakle, kod dodjeljivanja sredstava postoje u aplikativnim formularima navedeni projekti za koje oni traže sredstva i mi tražimo da se ti projekti realiziraju i da se dostave dokazi da su sredstva utrošena za namjenu za koju se i aplicira - objašnjava Bukvarević.

Na pitanje da li je bilo situacija da udruženja nisu utrošila novac u projekte za koje su aplicirali, Bukvarević nam je potvrdno odgovorio.

- Bilo je organizacija koje nisu opravdale sredstva iz raznoraznih razloga. Ali, oni nakon toga više nisu mogli aplicirati. I to je jedna od mjera - kaže resorni ministar.

Dodaje kako je zbog svega navedenog prijeko potrebno donijeti zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja.

- Kada je riječ o finansiranju rada boračkih udruženja, mi iz Federalnog ministarstva za boračka pitanja smatramo da to treba zakonski urediti i jasno definisati programe koji se potpomažu. Da kroz te programe imaju koristi krajnji korisnici, a to su borci. Podržavamo da se borci ujedine u jedno boračko udruženje, a da imaju više svojih sekcija koje će zastupati različite interese, različitih grupa. Međutim, s obzirom da još uvijek imamo Zakon o udruženjima građana po kojem tri čovjeka mogu osnovati udruženje, to se i dalje iskorištava. I u ovoj godini imate sigurno desetak novih boračkih udruženja - navodi Salko Bukvarević.